258

Schoolbijdrage of vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs zou gratis moeten zijn. In dat kader worden sinds enkele jaren de boeken door de overheid betaald. De meeste les- en buitenlesactiviteiten worden door school gefinancierd. We vragen geen extra bijdrage voor sovatrainingen of faalangsttrainingen, de inzet van de remedial teacher is gratis, deelname aan Lagerhuis en schoolband stimuleren we en ook daarvoor brengen we geen kosten in rekening.

Toch blijven er kosten voor ouder(s)/verzorger(s) verbonden aan de schoolloopbaan van hun kind(eren). Schoolreizen, excursies, bezinningsdagen en bijzondere activiteiten als workshops, kerstvieringen, Cambreurdag, diplomafestiviteiten e.d. kunnen alleen plaatsvinden als ouders hun steentje bijdragen. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling van het groepsproces en zijn ze vaak sfeerbepalend tijdens het schooljaar en voor herinneringen later.

Deze kosten heten vrijwillige ouderbijdrage. Het woord is verwarrend. Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders /verzorgers verplicht zijn deze (vrijwillige) bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan (art. 27a lid 2 van de WVO).
Wij zouden het echter niet graag zien, dat leerlingen uitgesloten moeten worden om financiële redenen van bijvoorbeeld bezinningsdagen, stijlavonden of Cambreurdagen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de schoolloopbaan van uw kind. Daarom gaan we ervan uit, dat u als ouder bij de aanmelding van uw kind gekozen heeft voor onze school in al zijn facetten en daarom ook bereid bent om de meerkosten daarvoor te betalen. De oudergeleding van de MR heeft vooraf instemming gegeven aan de hoogte en de bestemmingen van de gevraagde bijdragen.

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Vanuit de school worden verschillende zaken (zoals atlassen, woordenboeken, gereedschap, werkkleding, verbruiksmaterialen etc.) beschikbaar gesteld aan leerlingen, maar daarvoor wordt dan wel een bijdrage gevraagd (voorgeschreven materialen). Ouders kunnen er echter voor kiezen deze zaken niet via de school maar elders aan te schaffen en hoeven dan evenmin deze bijdrage te betalen. Van leerlingen kan wel worden geëist dat ze over genoemde zaken beschikken.

Met ouder(s)/verzorger(s) die de gevraagde bedragen niet ineens kunnen opbrengen stellen wij een betalingsregeling op. U kunt daarvoor contact opnemen met de deelschooldirecteur.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt voldaan, zal aan de leerling een alternatief programma in de vorm van lessen o.i.d. worden opgedragen.

We kiezen er voor alle kosten in één keer te vermelden, liever dan per activiteit u een rekening toe te sturen. Hierdoor verminderen de administratieve kosten en weet u wat u op jaarbasis kwijt bent. In sommige leerjaren worden reizen georganiseerd of vindt er een uitwisseling plaats, maar omdat op individuele basis hiervoor kan worden gekozen en ingetekend, zijn deze niet in het onderstaand overzicht opgenomen. U wordt op een later tijdstip daarover geïnformeerd.
Voor bedragen hoger dan € 100,00 bestaat de mogelijkheid van gespreide betaling.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 vindt u hier. U ontvangt hiervoor een factuur van de school.