• Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs. Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de algemeen directeur. Klik hier.
  • Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs. In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt. Klik hier
  • Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. Klik hier
  • Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Klik hier
  • Voor het Schoolreglement van het Cambreur College Klik hier. Voor het leerlingenstatuut Klik hier Klik hier.
  • Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Klik hier voor dit reglement.