Oudervereniging

Wat is de Oudervereniging?

Alle ouders die een of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging.

Doel van de Oudervereniging

Het doel van de Oudervereniging is de samenwerking met en het contact tussen ouders en school bevorderen, zodat er zoveel mogelijk eenheid ontstaat in de manier waarop we gezamenlijk met de ontwikkeling en de opvoeding van onze kinderen bezig zijn. We volgen op een positief-kritische manier het beleid en de onderwijsontwikkelingen binnen de school en streven naar een sterk bondgenootschap.

Aanpak

Het bestuur van de Oudervereniging vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde. Zowel de ouders als de schoolleiding brengen deze onderwerpen in.

Enkele voorbeelden:
• Reizen en uitwisselingen
• Roosterzaken en lesuitval
• Studieboeken en lesmateriaal
• Actuele zaken en onderwijsontwikkelingen

Naast de vergaderingen zijn we ook nog praktisch bezig:
• We zijn een vraagbaak voor ouders.
• We organiseren een griezeltocht voor tweedejaars.
• De werkgroep ‘Eindexamencadeau’ maakt elk schooljaar het jaarboek voor alle geslaagden.
• Eens in het jaar organiseren we een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals ‘Drugs en alcohol’, ‘Kinderen en internet’, ‘(Cyber)pesten’ of ‘Omgaan met je puber’.
• Het merendeel van de bestuursleden heeft zitting in een klankbordgroep.

Bestuursleden:

Frank Willemse (voorzitter)
Hanneke Cooper
Irma Grunwald
Tanja Klaasse
Toinie van Rutten
Ilja van Gorp
Staf Fransen
Joost van Dongen

Het e-mailadres van de Oudervereniging is: oudervereniging@cambreurcollege.nl

De oudervereniging is een actieve groep ouders, die positief-kritisch de gang van zaken op het Cambreur College volgt in het belang van alle leerlingen en ouders/verzorgers.

NIEUWSARCHIEF