Organisatie

Kwadrant Scholengroep wil zorgzaam zijn voor leerlingen en personeel in de breedst mogelijke betekenis. Deze zorg strekt zich -afhankelijk van degene voor wie hij bestemd is- uit op cognitief gebied, op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het terrein van het maken van keuzes. Hierbij wordt uitgegaan van de leerling en de professionaliteit van de medewerker. Samen staan we voor deze cultuur van zorg voor elkaar (leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, onderwijzend personeel en schoolleiding) waarbij kwaliteitseisen en gevraagde competenties bekend zijn. Een en ander wordt verwezenlijkt door de scholen hun eigen profiel te laten behouden, respectievelijk verder te laten ontwikkelen, zodat zij zich met een eigen gezicht naar ouders, leerlingen en basisscholen verder kunnen manifesteren. Concrete items waarin wordt geïnvesteerd, zijn teamgerichte nascholing, ict, technologie, leerlingenzorg en een vernieuwend en zich steeds ontwikkelend pedagogisch-didactisch concept.

Kerndirectie

De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep wordt gevormd door de algemeen directeur als eindverantwoordelijk schoolleider, de deelschool- en adjunct deelschooldirecteuren van het Cambreur College te Dongen en het Hanze College te Oosterhout.

Klik hier voor het schoolmanagementstatuut Kwadrant Scholengroep

Drs. T.G.W. Frankemölle algemeen directeur

Cambreur College
René Hermans
deelschooldirecteur
Mw. Drs. H.M.A. van der Weele-Weghs
adjunct deelschooldirecteur
Hanze College
P.J.M. van Beek
deelschooldirecteur

Mogelijkheden om contact op te nemen:
Postadres: Postbus 145, 5100 AC Dongen
Bezoekadres: Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen
Telefoonnummer: 0162-372810
Faxnummer: 0162-372849
E-mailadres: secretariaat@kwadrant-sgr.nl

Kwadrant Scholengroep staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd Gezag

Het Cambreur College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector/directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.
De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector/directeur.
De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.