Kwadrant Scholengroep

Organisatie
Het Cambreur College vormt samen met het Hanze College Kwadrant Scholengroep. Deze valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs.De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep, de kerndirectie, wordt gevormd door de algemeen directeur als eindverantwoordelijk schoolleider, de directie van het Cambreur College in Dongen en de directeur van het Hanze College in Oosterhout.

Mw. J. Peek, waarnemend rector
R.W.G.M. Hermans, directeur Cambreur College
Mw. Drs. H.M.A. van der Weele-Weghs, adjunct-directeur Cambreur College
P.J.M. van Beek, directeur Hanze College

Klik hier voor het schoolmanagementstatuut Kwadrant Scholengroep

Mogelijkheden om contact op te nemen:
Postadres: Postbus 145, 5100 AC Dongen
Bezoekadres: Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen
Telefoonnummer: 0162-372810
Faxnummer: 0162-372849
E-mailadres: secretariaat@kwadrant-sgr.nl

Kwadrant Scholengroep staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd Gezag
Het Cambreur College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector/directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.
De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector/directeur.
De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.
‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.

NIEUWSARCHIEF