329

Zorgteam

De zorg voor onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied wordt gecoördineerd door Dianne Rijnen, Ellen Bogaarts en Monique Wiaterek, de zorgcoördinatoren. Zij weten wat de school biedt, stimuleren nieuwe ontwikkelingen en zijn op de hoogte van wat externe hulpinstanties te bieden hebben. Zij overleggen met zorgcoördinatoren in de regio Tilburg. Zij zetten samen met de mevrouw Van der Weele, directielid belast met de portefeuille zorg, de lijnen op dit gebied uit. Dianne Rijnen leidt en begeleidt het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een aantal counselors, de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinatoren.

Een counselor is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een counselor is er speciaal voor leerlingen. Hij begeleidt leerlingen die door een mentor en een teamleider niet opgevangen kunnen worden. Hij wordt benaderd door de leerling zelf of door de mentor of de teamleider. Samen met de andere vertrouwenspersonen bespreekt de counselor welke weg het beste bewandeld kan worden om de leerling te helpen en zo zijn werk op school op een goede manier mogelijk te maken.

Hieronder staan de namen van de counselors van het Cambreur College. Mocht een leerling behoefte hebben aan een vertouwenspersoon van buiten school, dan kan hij/zij terecht bij een vertrouwenspersoon van het Hanze College. Zijn naam is Joost Poppelaars. Via het secretariaat is zijn e-mailadres op te vragen.

counselors en zorgteam

 

Op onze school

willen we jou ook steunen als je hulp nodig hebt. Op ieder gebouw hebben we counselors. Dat zijn leraren die wel vaker met leerlingen praten en waarvan je zeker weet dat je ze altijd kunt aanspreken. Dat kan na de les of in de pauze. Als je in de put zit wacht dan niet langer. Praten is de eerste en belangrijkste stap. Je bent echt niet gek en ook niet de eerste!
Als het nodig is en als je dat zelf wilt kunnen de counselors je ook in contact brengen met het schoolmaatschappelijk werk. Iedere week is er namelijk een schoolmaatschappelijk werker op onze school aanwezig. Zij heet Tonny Bruers.
De counselors overleggen met elkaar. En ook met de zorgcoördinatoren en met Tonny Bruers. Zij vormen samen het zorgteam. Zo willen we bereiken dat we snel hulp kunnen bieden.
De counselors hebben verder contacten met andere hulpverleners buiten de school. Als je dat liever doet kun je met zo’n hulpinstantie ook zelf contact opnemen. Hieronder vind je een lijstje met de namen. Die hulp is bijna altijd gratis en zij weten daar dat leerlingen van onze school kunnen bellen.

Wie zijn die counselors?

  • Hans van der Heide (met name voor vmbo en mavo)
  • Monique Wiaterek (met name voor leerjaar 1)
  • Dianne Rijnen (met name voor havo en vwo)
  • Ellen Bogaarts (met name voor vmbo en mavo)

Schoolmaatschappelijk werk

Tonny Bruers is schoolmaatschappelijk werker en iedere week twee dagen op school aanwezig. Zij helpt ons in het zorgteam om in te schatten welke hulp het beste bij een leerling zou kunnen passen. En wij op onze beurt verwijzen leerlingen naar haar toe. Mevrouw Bruers maakt in schooltijd een afspraak met deze leerlingen, uiteraard als zij dit zelf ook wensen. Doordat deze hulp op school aangeboden kan worden is de stap veel kleiner en zeker minder bedreigend. We hopen daarmee leerlingen adequaat en snel te kunnen helpen, waardoor erger voorkomen kan worden.

Peermediation

Onder leiding van Ellen Bogaarts is een groep leerlingen opgeleid als peermediators. Deze leerlingen, die hier bewust voor gekozen hebben, worden ingezet bij kleine meningsverschillen en ruzietjes onder leerlingen. Hun hulp wordt door mentoren of docenten ingeroepen. De ervaringen met deze bijzondere hulp van leerlingen voor leerlingen zijn goed. De peermediators leren heel veel, en hun inzet is echt van waarde voor de sfeer in de groepen. Peermediators zijn werkzaam op gebouw B.

Externe hulpverleners

Het zorgteam en de schoolleiding heeft regelmatig contact met hulpverleners buiten de school. Wij vinden het belangrijk om binnen de diverse instanties een aanspreekpunt te hebben, mensen die we persoonlijk kennen, die we kunnen bellen of e-mailen als we vragen hebben of die gewoon op school komen om zaken met ons te bespreken. U moet daarbij denken aan de leerplichtambtenaar, een arts van de GGD, een medewerker van de GGZ en de wijkagenten. Zij zijn ook allen bereid om op school een afspraak met een leerling te maken.

• GGD Midden-Brabant
Afdeling jeugdgezondheidszorg:
Telefoon receptie GGD: 013-4643911

Tijdens alle vergaderingen van het zorgadviesteam is Randy Seelen, de schoolarts, aanwezig. Hij geeft advies, werkt met name preventief, maar spreekt ook op ons verzoek met leerlingen die vaak wegens ziekte verzuimen.
• GGZ Midden-Brabant
(bij psychische problemen en alleen te
bereiken via huisarts of counselors)
• Instituut Maatschappelijk Werk:
Telefoon receptie IMW: 013-5952710
• Kinder- en jeugdtelefoon
Anoniem en gratis
tussen 14.00-20.00 uur
0800-0432 of
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/

Zorg voor Jeugd

Als Cambreur College zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:

• mogelijke risico´s bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd;
• alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige;
• informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt uitgewisseld;
• het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de zorg te coördineren;
• de voortgang en acties van de hulpverlening worden bewaakt.

Binnen onze organisatie kunnen de zorgcoördinator zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zij informeren u hierover. Bij het afgeven van een signaal geven zij géén inhoudelijke informatie door.
Op http://www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Trainingen

Niet alleen goed onderwijs geven vinden wij een taak van school. Daar waar leerlingen niet goed kunnen functioneren proberen wij de oorzaak te vinden. En daar waar wij als school mogelijkheden zien, proberen wij een oplossing te bieden. Zo zijn in de loop van de jaren een aantal trainingen binnen school ontstaan. Geïnteresseerde collega’s hebben een intensieve training gevolgd en zijn in tandems aan de slag gegaan om deze trainingen op te zetten.
Wij bieden de volgende trainingen aan:

BOF-training voor brugklassers

Faalangst komt veel voor. Leerlingen met faalangst behalen lagere prestaties dan ze eigenlijk kunnen. Bovendien voelen kinderen met faalangst zich gemakkelijk gespannen, niet op hun gemak. Een leerling met faalangst kan tijdens de reguliere lessen niet effectief genoeg geholpen worden. In de faalangsttraining voor brugklassers proberen we de leerlingen inzicht te geven hoe faalangst ontstaat. En vooral hoe je ermee om kunt gaan. De cursus bestaat uit 10 tot 12 lessen van 50 minuten. Wat leer je daar als leerling: Je leert te aanvaarden dat er wel eens iets niet lukt. Je leert hoe je rustig kunt blijven d.m.v. ontspanningsoefeningen. Ook komen er oefeningen aan bod om het zelfvertrouwen te vergroten, oogcontact-, spiegelbeeld- en bewegingsoefeningen. De cursus wordt afgesloten met het oefenen van een korte spreekbeurt. De cursus lost de faalangst niet helemaal op. Wel weten leerlingen hoe ze ermee om moeten gaan. En ze zien, dat ze niet alleen staan in het overwinnen van hun angst.

Sociale vaardigheidstraining

In iedere klas zitten jonge mensen die moeite hebben om in de groep te functioneren: er zijn kinderen die te timide of te schuw zijn, te weinig voor zichzelf durven opkomen, moeilijk contact kunnen leggen met andere leerlingen. Er zijn ook kinderen die zichzelf overschreeuwen, onhandig en weinig zorgzaam naar anderen toe reageren. Beide type kinderen zijn sociaal niet erg vaardig. Dat is jammer. In eerste instantie voor henzelf. Zij voelen zich vaak niet prettig in een groep. Maar ook de klas als geheel, de groepjes waarin samengewerkt moet worden merken, dat het contact niet goed verloopt. Onze school heeft een viertal collega´s laten scholen als sovatrainers. Zij verzorgen een intakegesprek met leerlingen die aangedragen worden door mentoren of counselors en bepalen of een sovatraining zinvol zou kunnen zijn voor de betreffende leerling. De training bestaat uit concrete oefeningen die nadien in de groep worden besproken. De groepen bestaan uit ongeveer 8 personen. Er zijn 8 bijeenkomsten. Essentieel bij deze training is, dat ouders hun kind bij deze training ondersteunen. Alleen dan kunnen we bijdragen om sociale angst of onhandigheid bij het kind te verminderen. Een ouderavond als voorbereiding is dan ook een wezenlijk onderdeel van de training.