Passend onderwijs in de regio

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het Cambreur College valt onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o.

Wat beoogt Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken zijn de volgende landelijke doelen geformuleerd:

• Zo passend mogelijk onderwijs, aanpakken onderwijsbeperking
De huidige landelijke indicatiestelling is sterk medisch gericht; een door de zorg geïndiceerde stoornis vormt een belangrijk onderdeel binnen de indicatiestelling. Door de afschaffing van de landelijke systematiek krijgen samenwerkingsverbanden ruimte om bij de toekenning van extra onderwijsondersteuning uit te gaan van de onderwijsbeperking van de leerling. De vraag die daarbij centraal staat, is: hoe kan deze onderwijsbeperking worden opgeheven? In de huidige situatie is het financieel lonend om op basis van een diagnose in de zorg een indicatie voor onderwijs aan te vragen. Deze prikkel vervalt in het nieuwe stelsel. De prikkels verschuiven naar efficiënt en transparant omgaan met de beschikbare middelen voor extra voorzieningen voor leerlingen die dat nodig hebben.

• Leraren zijn beter toegerust
Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De leraar staat er niet alleen voor: hij werkt samen met het team, de school en het samenwerkingsverband. Met passend onderwijs wordt geïnvesteerd in opbrengstgericht werken voor alle leerlingen én in de verdere ontwikkeling van leraren.

• Minder bureaucratie
Het nieuwe systeem moet minder complex en bureaucratisch zijn dan het huidige. Dus geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten, geen gescheiden circuits van lichte en zware ondersteuning en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen.

• Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
Het financiële systeem dat bij het nieuwe wettelijk kader hoort, moet transparant en beheersbaar zijn. Het moet duidelijk zijn waaraan de beschikbare middelen voor extra ondersteuning worden besteed. Ook de prikkels voor afwenteling van kosten van regulier naar speciaal onderwijs en van lichte naar zware ondersteuning moeten worden weggenomen.

• Geen thuiszitters
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. De afgelopen jaren is gewerkt aan het terugdringen van de thuiszittersproblematiek, maar hiermee is nog onvoldoende geborgd dat er geen kinderen thuiszitten. Daarom is een belangrijk onderdeel van passend onderwijs: een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

• Afstemming met andere sectoren
De inzet van extra ondersteuning in het onderwijs moet beter worden afgestemd op de inzet vanuit andere sectoren in het jeugddomein, zoals de jeugdzorg, de WMO-zorg en de arbeidsmarkt. Zowel de voorzieningen als de ondersteuning die een kind vanuit de verschillende sectoren ontvangt, moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Welke ontwikkelrichting kiest het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Tilburg e.o.?

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken en leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Daarbij moeten we, meer nog dan voorheen, gericht zijn op een adequate inzet van expertise, kwaliteit en op het bereiken
van resultaten.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. kiest in het Ondersteuningsplan 2014-2018, waarin het beleid voor de komende jaren wordt vastgelegd, voor een realistisch ambitieniveau en dus op dit moment (nog) niet voor ingrijpende wijzigingen in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in zijn werkgebied. De effecten van de introductie van passend onderwijs zijn daarvoor nog onvoldoende duidelijk, de regelgeving is nog steeds aan veranderingen onderhevig en er bestaat duidelijk nog behoefte aan het verder monitoren van leerlingenstromen en het daadwerkelijk blootleggen van witte vlekken in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio.
Het beleid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. is erop gericht stapsgewijs de basisondersteuning te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod zoals dat nu in het werkgebied van het samenwerkingsverband is vormgegeven. Er is voor gekozen om voort te bouwen op de kwaliteit en de verworvenheden van het huidige onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
Het samenwerkingsverband neemt zijn verantwoordelijkheid en kiest de weg van de geleidelijkheid. Er bestaat een sterk bewustzijn dat vernieuwingen niet mogen leiden tot het verstoren van het delicate evenwicht in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Leerlingen mogen niet de dupe worden van onvoldoende doordachte vernieuwingsoperaties. Dat neemt niet weg dat het beleid van het samenwerkingsverband gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen en het versterken van de verbinding met het PO, het MBO, de gemeente en andere externe partijen.
Het samenwerkingsverband kiest daarbij het motto: “Versterken en verbinden”.

 

Feiten en wetenswaardigheden over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o.

Werkgebied
Alphen-Chaam (postcode 5131), Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg

Aangesloten schoolbesturen en scholen/locaties
Stichting Biezonderwijs
ZML De Bodde Tilburg
VSO Parcours Tilburg
Praktijkcollege Tilburg
Scholengemeenschap de Keyzer Goirle

Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
De Rooi Pannen Tilburg

Stichting Mytylschool Tilburg
Mytylschool Tilburg

Stichting Onderwijsgroep Tilburg
Vakcollege Tilburg
Frater van Gemertschool Tilburg
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Beatrix College Tilburg
Koning Willem II College Tilburg

Stichting Saltho Onderwijs
PI School de Hondsberg Oisterwijk

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
2College Cobbenhagen Lyceum en Mavo Tilburg
2College Jozefmavo Tilburg
2College Durendael Oisterwijk
2College Ruiven Berkel-Enschot
2College Wandelbos Tilburg
Cambreur College Dongen
De Nieuwste School Tilburg
Mill-Hillcollege Goirle
Odulphus Lyceum Tilburg
Theresia Lyceum Tilburg

Samenwerkend schoolbestuur Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Tilburg / Onderwijsgroep Tilburg
Reeshof College Tilburg

Totaal aantal leerlingen:in ons samenwerkingsverband:
In het Voortgezet Onderwijs: 17.352
waarvan met een rugzak: 482 (= 2,78%)
In het Voortgezet Speciaal Onderwijs: 565 (= 3,26%)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Is Passend Onderwijs is een bezuinigingsoperatie?
Dit is niet het geval. Het bedrag in de rijksbegroting voor lichte en zware ondersteuning van leerlingen blijft gelijk. Sommige regio’s echter, waar relatief veel leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan en/of een rugzak hebben, krijgen op den duur minder financiële middelen. Andere regio’s waar relatief weinig leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, krijgen meer financiële middelen. Deze operatie heet “verevening”. Over het hele land gezien blijven de beschikbare middelen onveranderd, maar regionaal ontstaan er door de verevening (soms behoorlijk grote) verschillen.

Verdwijnt het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Dit is niet het geval. Het is wel de bedoeling dat zo veel mogelijk leerlingen op het regulier onderwijs zitten: “regulier waar het kan, speciaal waar het moet”.

Verdwijnt de rugzak?
Dit is ten dele waar. De financiële ondersteuning van (geïndiceerde) individuele leerlingen (de rugzak), bestaande uit een deel voor de school voor regulier onderwijs (het schooldeel) en een deel voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (ambulante begeleiding) komt te vervallen. De beschikbare financiële middelen voor de scholen blijven echter op landelijk niveau hetzelfde. Er kunnen wel regionale verschillen ontstaan (door de verevening, zie hierboven).

Een essentieel verschil met de huidige situatie is dat de beschikbare middelen niet direct aan (de schoolloopbaan van) een individuele leerling zijn verbonden. De scholen moeten zelf met de beschikbare middelen beleid ontwikkelen op welke wijze de voormalige rugzakmiddelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van ons samenwerkingsverband?

Op 1 maart 2013 is een coördinator benoemd (Hub. Quaedflieg);
Op 17 september 2013 is het scholenoverleg van start gegaan, waarin alle (locatie-) directeuren van de scholen zitting hebben;
Op 29 oktober 2013 is de rechtspersoon (stichting) formeel opgericht; vanaf dit moment
is er sprake van een formeel bestuur;
Op 12 februari 2014 gaat de Ondersteuningsplanraad, waarin alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn, van start. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht
op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
Uiterlijk 1 mei 2014 is het Ondersteuningsplan gereed, waarin het beleid van het samenwerkingsverband voor de komende vier jaar is vastgelegd.

Moeten straks veel meer leerlingen die nu in het (voortgezet) speciaal onderwijs zitten,
naar het regulier onderwijs?
Dit is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen dat in een samenwerkingsverband nu al naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaat. Als dat er (veel) meer zijn dan het landelijk gemiddelde, zal het samenwer-kingsverband beleid moeten ontwikkelen om het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs terug te dringen, anders ontstaan er financiële tekorten.
Daarnaast is het een uitgangspunt van Passend Onderwijs dat leerlingen zo veel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan als de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling dat mogelijk maakt.
Ons samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt gekozen dat plaatsing van een leerling
in het voortgezet speciaal onderwijs in principe een tijdelijke plaatsing is.

Hoe zit het in onze regio met het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en met het aantal leerlin-gen met een rugzak?
In onze regio gaan minder leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs dan het landelijk gemiddelde (= 3,61%). De laatste twee jaar is het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in Tilburg e.o. echter met ruim 16% gestegen.
In onze regio zitten meer leerlingen met een rugzak op het regulier voortgezet onderwijs dan het landelijk gemiddelde (= 1,94%). De laatste twee jaar is het aantal leerlingen met een rugzak met bijna 3% gestegen.

Wat betekent dit voor de financiële middelen van ons samenwerkingsverband en dus voor de ondersteuning van onze leerlingen in Tilburg e.o.?
Dat betekent dat ons samenwerkingsverband ongeveer € 320.000,- (= 3,9%) moet bezuinigen op de uitgaven voor het voortgezet speciaal onderwijs en de rugzakbekostiging Bezuinigen is nooit leuk, maar er zijn samenwerkingsverbanden die meer dan € 5.000.000,- moeten bezuinigen! Omdat over het geheel gezien de beschikbare middelen gelijk blijven, zijn er echter ook samenwerkingsverbanden die meer dan € 4.000.000,- aan extra middelen krijgen.

De bezuiniging kan gefaseerd verlopen, omdat het samenwerkingsverband vanaf 2015/2016, via een afbouwmodel door de overheid wordt gecompenseerd.
Een groter probleem is de groei van het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio vanaf het schooljaar 2011/2012. Deze groei komt volledig ten laste van ons samenwerkingsverband. Dat leidt al vanaf het schooljaar 2015/2016 tot een behoorlijke afname van de middelen.

Wat gaat er voor scholen veranderen door de invoering van Passend Onderwijs?

1. Vanaf 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht van kracht. Dit is de plicht van de school c.q. het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen of buiten het samenwerkingsverband. Daarmee krijgt de school een verantwoordelijkheid die tot nog toe bij de ouders lag;
2. De scholen c.q. de besturen voor voortgezet onderwijs krijgen geen rugzakbekostiging meer, maar een ondersteuningsbijdrage van het samenwerkingsverband. Dit bedrag zal per school/bestuur vooralsnog niet veel afwijken van de rugzakbekostiging in het schooljaar 2012/2013. Er is echter een groot verschil: de besteding van de middelen is niet meer gebonden aan een individuele leerling, maar moet ingezet worden voor de ondersteuning van leerlingen waarvan de school vindt dat ze ondersteuning nodig hebben. Leerlingen worden immers ook niet meer geïndiceerd voor een rugzak.
Dat is een heel andere manier van denken, omdat de school nu zelf moet bepalen wat de ondersteuningsbehoefte van een leerling is.
3. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken aan het realiseren van een niveau van basisondersteuning dat gebaseerd is op de volgende standaarden:
1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving;
2. De school werkt met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op de verschillen tussen leerlingen;
3. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen;
4. De school realiseert een opbrengst- en handelingsgerichte werkwijze bij het uitvoeren van de onderwijsondersteuning;
5. Voor alle leerlingen met extra onderwijsondersteuning is een onderwijsperspectief opgesteld;
6. De school heeft een adequaat systeem voor leerlingondersteuning;
7. De school gaat jaarlijks de effecten van de ondersteuning na en past zo nodig het beleid aan;
8. De school richt zich op het bevorderen van deskundigheid en het realiseren van een professionele cultuur;
9. De school betrekt ouders en/of leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning;
10. De school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur;
11. De school heeft een goed functionerend ondersteuningsteam (zorgteam);
12. De school draagt leerlingen zorgvuldig (warm) over.
Het beleid van het samenwerkingsverband is gericht op het versterken van het niveau van de basisondersteuning op de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Meer weten over Passend Onderwijs?
www.passendonderwijs.nl
Meer vragen over Passend Onderwijs?
Meer vragen over het beleid van ons samenwerkingsverband?
Stuur een e-mail aan de coördinator van het samenwerkingsverband: hja.quaedflieg@gmail.com

Je krijgt dan persoonlijk antwoord en/of er wordt aandacht aan besteed in een volgende publicatie van ons samenwerkingsverband

Hub. Quaedflieg

NIEUWSARCHIEF