302

Lesuitval is niet te vermijden in het voortgezet onderwijs. Naast onderwijs heeft de school ook een vormingsopdracht. Kinderen worden jongvolwassenen die in staat zijn om in vervolgonderwijs en beroep breder in onze internationale maatschappij hun mannetje te staan. Naast lessen zijn er daarom introductieactiviteiten, bezinningsdagen, reizen, uitwisselingen, projecten en excursies. Deze worden zoveel mogelijk in drie breakweken aangeboden, om rust te creëren in de overige weken.

Ook lesuitval als gevolg van schoolexamens, nascholingen, rapportvergaderingen, e.d. is niet altijd te voorkomen. Het aantal toetsweken beperken we in de onderbouw bewust. Afwezigheid van docenten door ziekte, nascholing of persoonlijke omstandigheden wordt zoveel mogelijk opgevangen door surveillanten.  Als leerlingen over genoeg informatie beschikken (b.v. via een studiewijzer) om zelfstandig verder te werken, kunnen zij in het klaslokaal aan het desbetreffende vak werken. In andere gevallen, krijgen leerlingen toestemming om aan huiswerk te werken. Bovendien leren we de leerlingen vanaf klas 1 om altijd een boek in hun tas te hebben, zodat ze in ieder geval bij een surveillance-uur kunnen lezen. In klas 4 havo en vwo en hoger kunnen leerlingen, als een docent afwezig is, zelfstandig gaan studeren in de aula of het OLC. Bij langdurige ziekte van docenten is het vrijwel onmogelijk tot onmiddellijke vervanging over te gaan, omdat wettelijke bepalingen of krapte op de arbeidsmarkt in veel gevallen een langdurige procedure met zich meebrengen. Bij de verdeling van de lesstof over het schooljaar zullen de docenten  rekening  houden dat niet alle lessen volgens het rooster gegeven kunnen worden.

Als school zijn wij gehouden de wettelijke onderwijstijd te verzorgen. In onze jaaragenda plannen wij zoveel onderwijstijd, dat hieraan voldaan wordt, ook als er een (klein) percentage lessen ten gevolge van niet structurele lesuitval (m.n. ziekte) niet door kan gaan.

Op de site http://www.venstersvoorverantwoording.nl/ kunt u specifieke informatie over de onderwijstijd op het Cambreur College vinden.

Onderwijstijd
We gaan uit van 40 weken waarbinnen het onderwijs aan de leerlingen verzorgd moet worden. De norm is 1.000 uur voor alle leerjaren, behalve het examenjaar. Hier geldt de norm van 700 uur. Binnen de onderwijstijd vallen ook de verplichte vakexcursies, vakgebonden en vakoverstijgende activiteiten. Het aantal ingeroosterde lesuren en activiteiten is aan de ruime kant. Daardoor zit er wat ruimte in het onderwijsprogramma en verzorgen we voldoende onderwijstijd.