Aanmelden

Hebben u en uw kind het Cambreur College als school gekozen, dan nodigen wij u uit voor de aanmeldingsdagen. Deze vinden plaats op het mavogebouw op 6 en 8 maart 2018.
U vult thuis al het aanmeldingsformulier in en tekent het onderwijskundig rapport. Beide documenten neemt u mee voor het aanmeldingsgesprek, een eerste kennismaking met een van onze leden van het managementteam.
U kunt het aanmeldingsformulier voor klas 1 hier downloaden en uitprinten. Het formulier kan niet digitaal worden ingevuld.

Alle aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger lopen via de teamleiders van de drie afdelingen. Voor het vmbo kunt u contact opnemen met mevrouw Marloes Luijten, mluijten@cambreurcollege.nl, voor mavo Danilo Verus, dverus@cambreurcollege.nl, voor havo mevrouw Cindy Schade, cschade@cambreurcollege.nl en tenslotte voor het vwo kunt u met Bram Thielen in contact treden, bthielen@cambreurcollege.nl.
Voor klas 2 en hoger gebruikt u dit aanmeldingsformulier.

Het Cambreur College kent geen loting, sommige scholen in Tilburg wel. Voor de procedure die de OMO-scholen hierbij hanteren klik hier.

Toelatingscriteria
Het Cambreur College biedt onderwijs voor leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. In het voorbereidend mbo onderscheiden we de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). De mavo-leerlingen ronden hun opleiding af in de gemengde leerweg (vmbo-g) of in de theoretische leerweg (vmbo-t). Op de havo en op het vwo hebben we naast de reguliere ook de tweetalige opleidingen in het Engels.
De basisschool adviseert in groep 8 op basis van het leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dit schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating en de plaatsing in een bepaalde klas. Dit kan een homogene klas zijn ( een mavo- , een  havo- of een vwo klas) of een zogenaamde dakpanklas (een mavo/havo klas, of een havo/vwo klas).

Voor de kandidaat-leerlingen die een tweetalige opleiding willen volgen in havo of vwo is een positief advies hiervoor van de docent groep 8 belangrijk. Ook worden deze leerlingen uitgenodigd voor een intakegesprek..

Ook leerlingen die extra zorg behoeven, kunnen worden toegelaten tot het Cambreur College. Ons uitgangspunt hierbij is, dat wij de inschatting maken, of we de leerling succesvol naar een diploma kunnen begeleiden. Het onderwijs aan klasgenoten mag er niet onder lijden. Leerlingen die individueel onderwijs behoeven, kunnen wij niet opnemen. Bij leerlingen met een zware ondersteuningsvraag kan de school in handelingsverlegenheid komen en zullen we samen met de ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Wij zien ons genoodzaakt om leerlingen, die de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen, af te wijzen en te verwijzen naar een meer passende vorm van onderwijs.

Leerlingen kunnen op het Cambreur College onderwijs volgen als:
• zij voldoen aan de toelatingseisen én de ondersteuningsvraag past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school. Het schoolondersteuningsprofiel treft u aan op de website van het Cambreur College.

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag geldt daarnaast dat:
• zij de capaciteiten en mogelijkheden hebben om binnen de wettelijke termijnen examen af te leggen binnen het type onderwijs waarvoor zij ingeschreven staan;
• zij in staat zijn binnen de bestaande klassen klassikaal onderwijs te volgen;
• er overeenkomstig de wettelijke voorschriften door de IB-er/leerkracht van de basisschool, in overleg met de leerling en de ouders, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is opgesteld, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Leerwegondersteunend onderwijs op het Cambreur
Leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben zijn welkom op het Cambreur College. Wel maken we een inschatting of we voldoende expertise in huis hebben om een leerling goed te kunnen begeleiden. Er zijn grenzen aan onze mogelijkheden.

Toelatingscriteria voor het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) :
– IQ score: 75 – 80 t/m 90
– 1,5 tot maximaal 2 jaar leerachterstand op minimaal twee van de vier leergebieden (Technisch Lezen – TL, Begrijpend lezen – BL , Inzichtelijk rekenen – IR , Spelling – SP) waarvan BL en/of IR er één moet zijn.

Of:

– IQ score 90 t/m 120
– Leerachterstanden zoals hierboven beschreven;
– Er moet sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek, aangetoond vanuit rapportages.

Bij de aanvraag voor LWOO maakt het Cambreur College gebruik van de informatie uit o.a. het onderwijskundig rapport van de basisschool. Wanneer het nodig is kan een drempelonderzoek en/of capaciteitenonderzoek op het Cambreur College worden afgenomen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Het Cambreur College maakt gebruik van een zogenaamde vangnetconstructie met het praktijkonderwijs (PRO-onderwijs),  als er sprake is van een IQ tussen de 75 en 80.

Deze constructie houdt in dat het Cambreur College deze leerlingen de kans geeft om op onze school te starten. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het gevraagde niveau niet behaald wordt of niet behaald kan worden, gaat het Cambreur College over tot plaatsing op een PRO-school.

Ouder(s)/verzorger(s) dienen een formulier hiervoor te ondertekenen, voordat definitieve aanname op onze school kan plaatsvinden.

Plaatsing
In welke groep een kind geplaatst wordt, is van een aantal factoren afhankelijk. Wij spreken het schooladvies en het onderwijskundig rapport persoonlijk met de docent van groep 8 door en komen samen tot een voorstel voor de plaatsingscommissie. Hierbij komen ook de wensen van kind en ouders aan de orde. De plaatsingscommissie komt tot een advies, dit advies wordt bekrachtigd door de deelschooldirecteur en vervolgens wordt dit besluit binnen 6 weken na de aanmelding schriftelijk aan ouders en kind medegedeeld. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met 4 weken worden verlengd, in dat geval worden de ouders tijdig over deze verlenging geïnformeerd.

Mocht er ondanks schooladvies, onderwijskundig rapport en gemeenschappelijk overleg een onjuiste inschatting gemaakt zijn en presteert een leerling in het eerste leerjaar veel beter of minder goed dan verwacht, dan kan er een heroverweging rond Kerstmis plaatsvinden. Natuurlijk alleen als dit ook praktisch mogelijk is. Dit komt niet vaak voor en gaat altijd in overleg met leerling en ouders.

Indien de ondersteuningsbehoeften van de leerling de expertise en het ondersteuningsaanbod van de school overstijgen, volgt een verwijzing naar een meer passende school en doet het Cambreur College in overleg met ouders een aanvraag bij de TAC: de Toelatings- en Advies Commissie van het samenwerkingsverband passend onderwijs, PortVolio. De TAC onderzoekt de ondersteuningsbehoeften van de leerling en bekijkt wat de best passende onderwijsplek is voor deze leerling. Binnen ons samenwerkingsverband PortVolio vormt de TAC de toegangspoort tot de arrangementen (o.a. Track013 en Frater van Gemertschool (ASS-leerlingen)) en toelating tot het (V)SO. De zorgplicht van het Cambreur College vervalt na de aanname op een andere school.

Aanmelding na centrale aanmelding
Bij aanmeldingen na de centrale aanmelding geldt een extra toelatingscriterium: er moet ruimte zijn. Het Cambreur College hanteert een maximale groepsgrootte per afdeling:

VWO 32 leerlingen
HAVO 32 leerlingen
MAVO 30-32 leerlingen

VMBO Kader-/Basis 28 leerlingen

VMBO-LWOO (heterogeen) 21 leerlingen
VMBO-LWOO (homogeen) 18 leerlingen

Bij aanmeldingen ná de centrale aanmelding zullen geen groepen gesplitst worden. Bovendien zal de groepssamenstelling met  heersende problematiek mede bepalend zijn voor toelating. Toelating mag niet leiden tot handelingsverlegenheid.
Wat zijn de mogelijkheden als u het niet eens bent met de afwijzing of verwijzing?

Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens bent met de afwijzing of verwijzing door onze school, dan
a. nodigen wij u uit voor een gesprek.
Levert dat gesprek onverhoopt geen overeenstemming op, dan kunt u
b. bezwaar indienen bij de rector van de school:

Rector Kwadrant Scholengroep
Drs. T.G.W. Frankemölle
Postbus 145
5100 AC Dongen

Als ook de bezwarenprocedure onverhoopt geen overeenstemming oplevert, dan kunt u zich wenden tot:
c. de regionale beroepscommissie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs:

Regionale Beroepscommissie – Regio West/Midden
Postbus 574
5000 AN Tilburg

of tot:

d. de landelijke geschillencommissie:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Centrale aanmelding op dinsdag 6 en donderdag 8 maart 2018 is een eerste echte stap om Cambreurleerling te worden. We laten snel weten of je geplaatst bent.

 

NIEUWSARCHIEF